Financiën

Zoals in ons Meerjarenplan al aangegeven vinden wij transparantie van onze Stichting van het grootste belang. Hier houden we je op de hoogte van onze financiële status. Wij doen dat 1 keer per kwartaal met een overzicht van inkomsten en uitgaven.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de cijfers

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten.
Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het inde van de periode, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de cijfers bekend zijn geworden.

Transparantie

Het Bestuur verricht haar werkzaamheden zonder enige financiële vergoedingen hiervoor. Verder kan je informatie over ons terug vinden op de volgende goede doelenvergelijkers (maar het is voor ons geen doel op zich om hier goed uit te komen) werkt voornamelijk met statistieken verdeelt over een aantal categorieën. Geef.nl geeft ook info, maar werkt ook zelf als een tussenstation (maar dat hoeft voor ons niet; wij laten de donaties liever direct via onszelf lopen; minder kosten)

Kijk voor een overzicht op de bijlage:

2016

KW1-2016
KW2-2016
KW3-2016
KW4-2016 
Voor de door de accountant samengestelde jaarrekening 2016 zie de bijlage

2015

Voor de door de accountant samengestelde jaarrekening 2015 zie de bijlage

2014

Voor de door de accountant samengestelde jaarrekening 2014 zie de bijlage

2013

Voor de door de accountant samengestelde jaarrekening 2013 zie de bijlage

2012

Voor de door de accountant samengestelde jaarrekening 2012 zie de bijlage

Uitgevoerd door: